Dienstenwijzer

Inleiding

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener hen biedt. ENRA verzekeringen bv tracht in haar voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wft.

Wie zijn wij

ENRA verzekeringen bv is een rechtspersoon gevestigd in Grootebroek. De aandelen van ons bedrijf zijn voor 100% in handen van N.V. Schadeverzekering Maatschappij Bovemij. Wij treden uitsluitend op als bemiddelaar en gevolmachtigde op het gebied van schadeverzekeringen. Voor deze activiteiten is een vergunning nodig. Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12008213 (www.afm.nl) en bij de kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 36009508.

Wij verkopen  onze verzekeringsproducten via diverse verkooppunten door heel Nederland en via internet. Wij verkopen uitsluitend verzekeringsproducten die in onze volmacht worden ondergebracht. Wij beschikken hiervoor over een volmacht van N.V Schadeverzekering Maatschappij Bovemij te Nijmegen.

Onze diensten

In overleg met onze volmachtgevers hebben wij een aantal eigen verzekeringsproducten ontwikkeld. Wij maken geen vergelijking met andere verzekeringsproducten. Wij geven uitsluitend informatie en uitleg over onze eigen producten. U bepaalt zelf, eventueel in overleg met een medewerk(st)er van één van onze verkooppunten, welke verzekeringsonderdelen voor u van toepassing zijn. In de meeste gevallen kunt u de verzekering direct in orde laten maken. Afhankelijk van het soort verzekering krijgt u de polis en voorwaarden direct mee of krijgt u deze enkele dagen later door ons thuisgestuurd. U dient dan zelf de polisgegevens te controleren. Wij zorgen voor de incasso van de verschuldigde premie en kosten en de afdracht hiervan aan de verzekeraars.
Bij eventuele schade dient u de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen en de hierin opgenomen instructies op te volgen. U kunt ook terecht bij het verkooppunt alwaar u de verzekering heeft afgesloten. Zij kunnen u helpen bij het afwikkelen van de schade. De afhandeling van zogenaamde WAM schaden bij onze bromfietsverzekeringen wordt in sommige gevallen overgedragen aan N.V. Schadeverzekering Maatschappij Bovemij. Zij kunnen contact met u opnemen inzake de afwikkeling.

Onze verzekeringsproducten

Wij verkopen slechts een beperkt aantal verzekeringsproducten. Het gaat om verzekeringen voor de tweewielerbranche (fietsverzekering, bromfietsverzekering en scootmobielverzekering). De vestigingen waar deze objecten verkocht worden treden in de regel ook op als verkooppunt voor onze verzekeringsproducten.
Wij werken samen met diverse retail organisaties die onze verzekeringsproducten onder een private label verkopen. Voorbeelden hiervan zijn verzekeringen onder de naam Bike Totaal Fietsverzekering, Profile Fietsverzekering, Fietsplus Fietsverzekering en Fietswereld Fietsverzekering. Onder eigen naam voeren wij de merknamen Nationale Fietsverzekering en Nationale Bromfietsverzekering.
Al onze verzekeringsproducten hebben als kenmerk dat bij schade vergoeding plaatsvindt op basis van het zogenaamde naturabeginsel. Dit houdt in dat u bij diefstal of totaal verlies door het verkooppunt waar u de verzekering heeft afgesloten in het bezit wordt gesteld van een vervangend, gelijkwaardig object. Bij beschadiging wordt, indien u dit heeft meeverzekerd, het verzekerde object hersteld. Wij rekenen af met het verkooppunt. Een eventueel eigen risico dient u zelf met het verkooppunt af te rekenen.

Wat verwachten wij van u

Voor een juiste beoordeling en vaststelling van de premie van het te verzekeren risico moeten wij correcte gegevens van u ontvangen. Als achteraf blijkt dat u of een andere verzekerde onjuiste informatie heeft gegeven, kan het zijn dat een schadeuitkering wordt geweigerd. Ook tijdens de looptijd van de verzekering moet u wijzigingen die van belang zijn voor de betreffende verzekering doorgeven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verhuizing, wijziging of verkoop van het verzekerde object. Mochten er wijzigingen optreden in een door u bij ons afgesloten verzekering dan dient u dat door te geven aan ENRA verzekeringen bv.

Onze bereikbaarheid

Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08:30 uur tot 17:30 uur. Gedurende onze openingstijden kunt u ons telefonisch bereiken op 0228 – 520 000. U kunt ons 24 uur per dag bereiken per e-mail (info@enra.nl) en op onze website (enra.nl)
Voor het afsluiten van een verzekering moet u contact opnemen met één van onze verkooppunten. U kunt deze vinden op onze website.. Een beperkt aantal van onze verzekeringsproducten kan ook via onze website worden afgesloten.

Premie incasso

De incasso van het premiebedrag zal plaatsvinden door ENRA verzekeringen bv. Over het algemeen vindt dit plaats op basis van een door u afgegeven éénmalige incasso-machtiging. Mocht de premie niet of niet tijdig worden voldaan dan kan in bepaalde gevallen een schade-uitkering worden geweigerd. Ook kunnen dan alsnog (langs gerechtelijke weg) de verschuldigde premie en bijkomende kosten van u worden gevorderd.

Onze relatie met verzekeraars

ENRA verzekeringen bv brengt haar verzekeringen uitsluitend onder bij N.V. Schadeverzekering Maatschappij Bovemij, waarvan wij ook een volmacht hebben.

Beloning

Voor onze dienstverlening ontvangen wij een vergoeding. Dit geldt ook voor het verkooppunt van onze verzekeringen. Deze vergoeding bestaat uit provisie die wordt ontvangen van de verzekeraars. De provisie is onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.

Intern beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Afhankelijk van de functie en de beoordeling kunnen medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 10% van hun totale inkomen uitmaakt. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt mede de hoogte van het salaris.

Ons kwaliteitsniveau

Onze dienstverlening is van hoge kwaliteit. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen krijgen onze medewerk(st)ers een verzekeringstraining binnen ons kantoor en krijgen zij regelmatig herhalingscursussen. Ook onze verkoopkantoren worden regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen in onze verzekeringsproducten.
Ondanks deze inspanningen kunnen er toch fouten worden gemaakt. Wij hebben voor schade ten gevolge van zogenaamde beroepsfouten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Beëindiging van een verzekering

Indien u uw verzekering wenst te beëindigen dan kan dit door dit kenbaar te maken op de wijze zoals aangegeven in de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden. Let u daarbij goed op de in acht te nemen opzegtermijnen.

Klachten

Als u een klacht heeft over ons of ons verkoopkantoor, onze werkwijze in het algemeen of over onze informatieverschaffing, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Wij zullen dan proberen om samen met u tot een oplossing van het geschil te komen.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij:

 • De directie van de verzekeraar die op uw polis staat vermeld of
 • Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  Telefoon: 070-3338999
  E-mail: consumenten@kifid.nl
  Website: www.kifid.nl
  Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.005052. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.